Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2797
Title: Vật lý đại cương - Tập 2: Điện - Dao động - Sóng (Dùng cho các trường đại học khối kỹ thuật công nghiệp)
Authors: Lương, Duyên Bình
Dư, Công Trí
Nguyễn, Hữu Hồ
Issue Date: 1999
Publisher: NXB Giáo dục
Description: 345 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2797
Appears in Collections:Khoa học ứng dụng

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.