Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2800
Title: Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học - không chuyên lý luận chính trị)
Authors: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Issue Date: 2019
Publisher: NXB Chính trị quốc gia sự thật
Description: 180 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2800
Appears in Collections:Khoa học ứng dụng

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.