Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3294
Title: Doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá về Chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ thông tin tăng cường tiếng Nhật (khóa 1-21JIT)
Authors: NiX Education
Keywords: NiX Education
VKU
21JIT
Issue Date: Sep-2023
Publisher: NiX Education
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3294
Appears in Collections:Video tư liệu khác

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.