Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3302
Title: Mẫu Đơn đề nghị xác nhận (Dùng cho sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn)
Authors: Phòng Công tác sinh viên
Keywords: Biểu mẫu
Chế độ chính sách
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Description: Mẫu 05-CTSV/CĐCS
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3302
Appears in Collections:Chế độ chính sách

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.