Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3831
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch đối với du lịch thông minh tại thành phố Đà Nẵng: áp dụng phương pháp tiếp cận tích hợp sử dụng IPA và phân tích kết hợp
Other Titles: Studying Tourist Satisfaction with Smart Tourism in Danang City: Apply an Integrated Approach using IPA and Conjoint Analysis
Authors: Nguyễn, Thị Kiều Trang
Lê, Phước Thịnh
Nguyễn, Phan Thục Huyền
Thái, Thạch Bảo Châu
Keywords: Phân tích tầm quan trọng-hiệu suất
Phân tích kết hợp
Phương pháp phân tích lưới tầm quan trọng
Du lịch thông minh
Sự hài lòng của khách du lịch
Issue Date: Jun-2024
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn
Series/Report no.: NCKHSV;
Abstract: Với mục tiêu phát triển thành phố du lịch thông minh, Thành phố Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động thực tế để phát triển các công nghệ du lịch thông minh tại thành phố. Nghiên cứu này xem xét sự hài lòng của khách du lịch tại Thành phố Đà Nẵng thông qua các thuộc tính của du lịch thông minh. Qua khảo sát 463 khách du lịch tại thành phố, nghiên cứu thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua phương pháp tiếp cận tích hợp áp dụng IPA và phân tích kết hợp. Kết quả cho thấy Tính thông tin, Tính cá nhân hoá và Tính bảo mật đều có ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch với mức độ quan trọng lần lượt là Tính thông tin, Tính cá nhân hoá và Tính bảo mật. Nghiên cứu cũng đã phân loại các thuộc tính thành 4 nhóm theo phương pháp lưới quan trọng và đánh giá hiệu suất thuộc tính dựa trên đánh giá của khách du lịch nhằm đưa ra các hướng phát triển trong tương lai cho từng yếu tố. Kết quả nghiên cứu có những đóng góp về mặt lý thuyết và những đóng góp thực trong thực tiễn cho địa phương.
Description: Kỷ yếu Nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn năm học 2023-2024; trang 59-69.
URI: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3831
Appears in Collections:SV NCKH Năm học 2023-2024

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.