Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/40
Title: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MÁY HỌC VÉC-TƠ TỰA (SVM) TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐIỂM SINH VIÊN
Authors: Nguyễn, Đức Hiển
Keywords: Máy học véc-tơ tựa; mô hình mờ; khai phá luật kết hợp; khai phá dữ liệu; luật mờ
Issue Date: 2013
Abstract: Bài báo này đề xuất ứng dụng mô hình kết hợp máy học véc-tơ tựa và hệ thống mờ trong việc trích xuất luật mờ từ dữ liệu điểm sinh viên. Trên cơ sở phân tích sự tương đương giữa mô hình máy học Véc-tơ tựa (SVM) với mô hình mờ (Fuzzy model), chúng tôi đề xuất một mô hình tích hợp SVMs và Fuzzy model để trích xuất luật mờ từ kết quả huấn luyện SVMs. Thuật toán f-SVM cho phép sản xuất được các luật mờ từ dữ liệu huấn luyện. Dữ liệu điểm thực tế của sinh viên được sử dụng để kiểm tra khả năng thực hiện của mô hình đề xuất. Tập luật mờ trích xuất được từ tập dữ liệu huấn luyện bằng thuật toán f-SVM, sẽ được sử dụng để suy luận trên tập dữ liệu thử nghiệm.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/40
Appears in Collections:CITA 2013

Files in This Item:

 Sign in to read



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.