Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/505
Title: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GAMESHOW MÔ PHỎNG PHẦN THI TĂNG TỐC CỦA CHƯƠNG TRÌNH “ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA” BẰNG NGÔN NGỮ VB6
Authors: Trần, Đức Anh
Nguyễn, Đình Bắc
Lê, Minh Thái
Issue Date: 2012
Abstract: Vận dựng ngôn ngữ và kiến thức lập trình để tạo ra những sản phẩm mới và đặc biệt tạo ra một sân chơi mới mẻ và bổ ích cho sinh viên là một nhu cầu rất thực tế. Phần mềm là một công cụ hỗ trợ trong việc trong việc quản lý dữ liệu hình ảnh (thêm, sửa, xóa...), biên tập và tổ chức một chương trình “Gameshow Sinh Viên”. Phần mềm được viết dựa trên nền tảng ngôn ngữ VB 6.0 và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/505
Appears in Collections:Cấp Sinh viên

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.