Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/756
Title: Nghiên cứu mô hình máy học kết hợp trong dự đoán đoán lỗi phần mềm
Authors: Hà, Thị Minh Phương
Phan, Thị Quỳnh Hương
Keywords: mô hình học máy kết hợp
bagging
boosting
stacking
adaboost
vote
Issue Date: 2020
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Dự đoán lỗi phần mềm là một nhiệm vụ quan trọng phát triển phần mềm giúp giảm thời gian và tiết kiệm chi phí trong việc bảo trì phần mềm. Hiện nay, việc kết hợp nhiều kĩ thuật học máy được áp dụng vào bài toán dự đoán lỗi đã được nghiên cứu để nâng cao chất lượng phần mềm. Trong đó mô hình máy học kết hợp – ensemble learning đã trở thành một hướng nghiên cứu nổi bật trong lĩnh vực dự đoán lỗi. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu và phân tích các thuật toán trong mô hình học máy kết hợp được sử dụng trong dự đoán lỗi phần mềm như Bagging, AdaBoost, Vote, Stacking và so sánh hiệu quả của chúng so với một thuật toán đơn được lựa chọn xem xét là NaiveBayes. Thực nghiệm được tiến hành dựa trên các tập dữ liệu khai thác từ kho dữ liệu NASA’s Metric Data Program gồm các tập CM1, PC1, KC1, KC2 và JM1. Từ kết quả thực nghiệm cho thấy các thuật toán trong mô hình máy học kết hợp cho đạt hiệu quả cao hơn so với sử dụng một thuật toán đơn như NaiveBayes trong dự đoán lỗi. Ngoài ra, Vote thì cho kết quả tốt hơn so với các thuật toán còn lại trong mô hình máy học kết hợp.
Description: Bài báo khoa học; từ trang 158-164
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/756
ISBN: 978-604-84-5517-0
Appears in Collections:CITA 2020

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.