Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/762
Title: Nghiên cứu các kỹ thuật lựa chọn đặc trưng trong tập dữ liệu
Authors: Hà, Thị Minh Phương
Phan, Thị Quỳnh Hương
Keywords: lựa chọn đặc tính
filter
wrapper
embedded
hybrid
Issue Date: 2020
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Sự phát triển mạnh mẽ về số lượng và tính phức tạp của dữ liệu của các ứng dụng đã dẫn đến những thách thức trong việc khai thác dữ liệu và sử dụng các mô hình học máy. Một trong những thách thức lớn là việc lựa chọn các đặc tính có liên quan từ tập hợp các đặc tính có sẵn ban đầu để cải thiện tối đa hiệu suất học tập hơn của dữ liệu gốc. Vì vậy việc lựa chọn các đặc tính được trở thành tiếp cận các nhà nghiên cứu tập trung trong những năm gần đây. Lựa chọn đặc tính cung cấp giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề này bằng cách loại bỏ dữ liệu không liên quan và dư thừa, có thể giảm thời gian tính toán, cải thiện độ chính xác của mô hình máy học. Trong bài báo này, chúng tôi tập trung nghiên cứu và tổng hợp các phương pháp được sử dụng trong việc lựa chọn các đặc tính bao gồm Filter, Wrapper và Embedded với các phương thức, thuật toán được sử dụng. Từ đó, tổng hợp và đánh giá các ưu nhược điểm của từng phương pháp.
Description: Bài báo khoa học; từ trang 204-210
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/762
ISBN: 978-604-84-5517-0
Appears in Collections:CITA 2020

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.