Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/765
Title: Tối ưu mô hình phân lớp dữ liệu dựa trên thuật toán K Nearest Neighbor
Authors: Nguyễn, Thanh
Trần, Đình Sơn
Keywords: Học máy
khai phá dữ liệu
phân lớp
K Nearest Neighbor
mô hình
tối ưu
Issue Date: 2020
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Trong những năm gần đây, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để xử lý dữ liệu lớn là rất phổ biến. Các mô hình xử lý dữ liệu được xây dựng dựa trên các thuật toán học máy để giải quyết các bài toán cụ thể đã được phát triển rộng rãi. Thuật toán K Nearest Neighbor là một trong các thuật toán được đánh giá đơn giản, hiệu quả và được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực học máy. Nó có thể thực hiện trên cả dữ liệu có cấu trúc hoặc không có cấu trúc, nhằm phân loại dữ liệu và xây dựng các mô hình dự báo, nhận dạng vv... Tuy nhiên, kết quả của mô hình phụ thuộc rất lớn vào việc chọn tham số k (số láng giềng gần nhất). Trong bài báo này chúng tôi trình bày giải pháp xác định tham số k tốt nhất, nhằm tối ưu mô hình phân loại dữ liệu dựa trên thuật toán K Nearest Neighbor.
Description: Bài báo khoa học; từ trang 227-232
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/765
ISBN: 978-604-84-5517-0
Appears in Collections:CITA 2020

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.