Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/766
Title: Sử dụng tính phân cấp để giảm độ phức tạp trong mô hình hóa hệ thống sử dụng mạng Petri màu
Authors: Nguyễn, Thanh Tuấn
Lê, Thành Nhân
Hoàng, Thị Thanh Hà
Keywords: Mạng Petri màu
Mạng Petri màu phân cấp
Mô hình hóa
Issue Date: 2020
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Trong phát triển phần mềm, việc mô hình hóa và kiểm chứng phần mềm đóng vai trò quan trọng, nhất là trong các hệ thống phần mềm ứng dụng doanh nghiệp. Trong nhiều nghiên cứu gần đây, mạng Petri màu, với cơ sở lý thuyết vững chắc, nổi lên như là một công cụ hiệu quả trong mô hình hóa và kiểm chứng phần mềm. Sự phân cấp là một khái niệm quan trọng trong mạng Petri màu, cho phép tổ chức mạng Petri màu dưới dạng tập hợp các mô hình con, tương tự như các chương trình phần mềm được cấu trúc thành các mô đun. Theo cách này, một mô hình có thể được định nghĩa một lần và tái sử dụng nhiều lần. Trong bài báo này chúng tôi sử dụng mạng Petri màu phân cấp để mô hình hóa tiến trình nghiệp vụ của hệ thống Cửa hàng trực tuyến, đồng thời phát triển PyCPN, một công cụ mô hình hóa sử dụng mạng Petri màu phân cấp, để mô tả mô hình.
Description: Bài báo khoa học; từ trang 233-240
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/766
ISBN: 978-604-84-5517-0
Appears in Collections:CITA 2020

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.