Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/985
Title: Nghiên cứu các kỹ thuật khai phá dữ liệu cho dự đoán lỗi phần mềm
Authors: Hà, Thị Minh Phương
Keywords: fault proneness
machine learning techniques
data mining
PROMISE
Issue Date: 2019
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Dự đoán lỗi phần mềm là một nhiệm vụ quan trọng phát triển phần mềm. Điều này giảm thời gian và tiết kiệm chi phí trong việc bảo trì phần mềm. Trong dự đoán lỗi phần mềm, dữ liệu đóng một vai trò rất quan trọng. Dữ liệu đang ngày được phát triển lên về số lượng vì vậy tính tin cậy của các dữ liệu này đang là vấn đề được quan tâm. Do đó cần phải làm cho dữ liệu không bị nhiễu hoặc phải giảm thiểu chúng. PROMISE là một kho dữ liệu cung cấp độ đo phần mềm và dữ liệu liên quan đến lỗi phần mềm. Tuy nhiên các dữ liệu này thì không hoàn toàn tốt mà có một số vấn đề về chất lượng như dữ liệu bị lặp, các giá trị bị thiếu. Để giải quyết vấn đề này thì các kỹ thuật học máy và khai phá dữ liệu được sử dụng để dự đoán lỗi trong giai đoạn đầu quá trình phát triển phần mềm. Bài báo này tổng hợp các kỹ thuật khai phá dữ liệu trong dự đoán lỗi phần mềm. Từ đó đề xuất mô hình khai phá dữ liệu cho dự đoán lỗi.
Description: Bài báo khoa học; từ trang 256-263
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/985
Appears in Collections:CITA 2019

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.