Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/143
Title: HỢP NHẤT MÁY VÉC-TƠ HỖ TRỢ VÀ PHƯƠNG PHÁP THỪA SỐ HÓA MA TRẬN KHÔNG ÂM: MỘT MÔ HÌNH KẾT HỢP
Other Titles: MERGING SUPPORT VECTOR MACHINE WITH NON-NEGATIVE MATRIX FACTORIZATION: A COMBINED MODEL
Authors: Mai, Lam
Keywords: máy vec-tơ hỗ trợ
phương pháp thừa số hóa ma trận không âm
giảm số chiều dữ liệu
nhận dạng khuôn mặt
trích xuất đặc trưng
Issue Date: 2016
Abstract: Máy véc-tơ hỗ trợ (SVM) và phương pháp thừa số hóa ma trận không âm (NMF) đều là các công cụ mạnh mẽ và tiêu chuẩn cho việc phân tích dữ liệu. Trong nghiên cứu này, chúng tôi nghiên cứu mối liên quan của hai phương pháp, qua đó cho phép chúng tôi tích hợp các thuật toán từ SVM để giải quyết vấn đề của NMF và ngược lại. Các kết quả thực nghiệm trong nhận dạng khuôn mặt đã cho thấy tính hiệu quả của phương pháp so với các giải thuật NMF mới nhất hiện nay
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/143
Appears in Collections:CITA 2016

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.