Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1645
Title: Đánh giá thực trạng sử dụng kênh Youtube của Tổng Cụ Du lịch trong việc hỗ trợ truyền thông thương hiệu Du lịch Việt Nam thông qua một vài tiêu chí cơ bản
Other Titles: The evalution of using the Youtube channel of Vienam national administration of Tourism in communication support fo Vietnamese traditional tourism based on some basis criteria
Authors: Nguyễn, Thị Khánh Hà
Keywords: kênh youtube
Tổng cục Du lịch Việt Nam
thương hiệu
hiệu quả
Issue Date: Apr-2018
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Khoa học và Giáo dục – số 9; 04/2018; từ trang 66-76.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1645
ISBN: 978-604-80-3113-8
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 09 (04/2018)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.