Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1782
Title: Nghiên cứu từ khóa nhằm hỗ trợ hoạt động marketing trên internet - Trường hợp điển hình tại Công ty TNHH Công nghệ Tin học Phương Tùng
Other Titles: A Study on the Keyword to Support for Internet Marketing - Case in Phuong Tung Informatic Technology Co., LTd
Authors: Nguyễn, Thị Khánh Hà
Keywords: Công ty Phương Tùng
từ khóa
marketing
internet
SEO
Issue Date: Mar-2016
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Khoa học và Giáo dục – số 5; 03/2016; từ trang 70-76.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1782
ISBN: 978-604-80-1629-6
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 05 (03/2016)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.