Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1849
Title: Mô hình kết hợp phân tích cảm xúc và ma trận nhân tử trong bài toán khuyến nghị sản phẩm
Authors: Nguyễn, Sĩ Thìn
Võ, Ngọc Đạt
Ngô, Lê Quân
Keywords: Hệ thống khuyến nghị
Hệ thống tích hợp
Lọc cộng tác
Phân tích cảm xúc
Issue Date: 2021
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Trong những năm gần đây, việc nghiên cứu làm thế nào kết hợp các nguồn dữ liệu đầu vào khác nhau trong cùng một hệ thống khuyến nghị tích hợp thu hút sự quan tâm rất lớn. Theo đó, ma trận dữ liệu đánh giá hai chiều của bài toán ma trận nhân tử (người dùng sản phẩm) được mở rộng bằng cách chèn thêm các chiều bổ sung như: cảm xúc, thời gian, vị trí…). Một vấn đề khác, bài toán khắc phục tính khó mở rộng đặc tính dữ liệu trong phân tích cảm xúc tiếng Việt cũng đang được chú ý. Xuất phát từ hai vấn đề này, nhóm tác giả đã đề xuất mô hình kết hợp đặc tính bằng cách tích hợp ma trận nhân tử trong phương pháp lọc cộng tác với phân tích cảm xúc trong dự đoán đánh giá người dùng. Với kết quả thực nghiệm trên các bình luận của các ứng dụng điện thoại, mô hình đã chứng minh tính phù hợp của nghiên cứu và độ chính xác so với các mô hình đơn hiện nay.
Description: Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 10 (CITA-2021); Chủ đề: Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo; từ trang 51-60.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1849
ISBN: 978-604-84-5998-7
Appears in Collections:CITA 2021

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.