Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2196
Title: Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ đặt xe công nghệ GRAB tại thành phố Đà Nẵng
Other Titles: A Research on Factors Affecting Customers Satisfaction for Grab Technology Vehicle Booking Service in Danang City
Authors: Dương, Công Huân
Phan, Thị Hão
Võ, Thị Thanh Thảo
Keywords: Grab
Dịch vụ đặt xe công nghệ
Sự hài lòng của khách hàng
Issue Date: Jun-2022
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Abstract: Nghiên cứu được lập nên nhằm đạt được mục tiêu đặt ra là (1) tìm ra được những nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng khi sử dụng dịch vụ đặt xe công nghệ Grab, (2) mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này lên sự hài lòng chung của khác hàng. Dữ liệu được thu thập thông qua bảng khảo sát các khách hàng của Grab tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu cho thấy 4 nhân tố trong mô hình mà nhóm đã đề xuất thì có 4 nhân tố có ảnh hưởng đến sự hài lòng chung của khách hàng bao gồm (1) chất lượng thông tin, (2) chất lượng hệ thống, (3) chất lượng dịch vụ, (4) sự hài lòng. Điều này có nghĩa là càng cải thiện chất lượng trong cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì sự hài lòng của họ sẽ càng cao.
Description: Kỷ yếu Hội thảo Nghiên cứu khoa học của Sinh viên năm học 2021-2021; từ trang 112-116.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2196
Appears in Collections:SV NCKH Năm học 2021-2022

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.