Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2296
Title: Dự đoán lỗi phần mềm sử dụng Convolution Neural Network
Authors: Hà, Thị Minh Phương
Lê, Thị Mỹ Hạnh
Nguyễn, Thanh Bình
Keywords: Dự đoán lỗi phần mềm
Machine learning
Deep Learning
CNN
PROMISE
Issue Date: Jul-2022
Publisher: Nhà Xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Các hệ thống phần mềm ngày càng trở nên phức tạp với mã nguồn có số lượng lỗi tăng lên đáng kể. Vì vậy, phát hiện lỗi trong giai đoạn sớm trong quy trình phát triển phần mềm đóng vai trò quan trọng nhằm nâng cao chất lượng phần mềm, giảm thiểu thời gian, chi phí và nhân lực cho việc bảo trì phần mềm. Các phương pháp máy học (Machine Learning) đã được các tác giả tập trung nghiên cứu để xây dựng mô hình phân loại các các mô-đun có lỗi hoặc không. Ngoài ra, tiếp cận học sâu (Deep Learning) cũng đã có những kết quả nổi bật trong nhiều lĩnh vực như xử lý ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, công nghệ phần mềm và các lĩnh vực khác. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất mô hình dự đoán lỗi sử dụng Convolutional Neural Network (CNN) kết hợp với phương pháp lựa chọn các đặc trưng (Feature Selection). Thực nghiệm được thực hiện trên bảy tập dữ liệu từ kho PROMISE. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình đề xuất đạt kết quả Accuracy và Precision cao hơn đáng kể so với mô hình Multiplayer Preceptron. Ngoài ra, kết quả thực nghiệm cho thấy hiệu quả của mô hình dự đoán lỗi dựa trên các tiếp cận học sâu phụ thuộc vào tập dữ liệu đầu vào và kiến trúc của mô hình.
Description: Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 11 (CITA-2022); Chủ đề: Công nghệ phần mềm và Hệ thống thông tin; từ trang 289-298.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2296
ISSN: 978-604-84-6711-1
Appears in Collections:CITA 2022

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.