Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2343
Title: Giải pháp hoàn thiện chính sách điều hành công nghệ tài chính Fintech tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Khánh My
Võ, Thị Thanh Thảo
Keywords: Công nghệ tài chính
Chính sách điều hành
Hệ sinh thái
Fintech
Issue Date: Jul-2022
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Ổn định tài chính nhưng không đánh mất sự đổi mới là một vấn đề mà các quốc gia đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây, nhất là trong thời kỳ bùng nổ của Công nghệ tài chính Fintech. Bài báo này trước tiên sẽ thảo luận về cách Chính phủ các nước Anh, Singapore và Việt Nam điều hành hệ sinh thái công nghệ tài chính Fintech hiện nay. Đồng thời, tác giả cũng đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách điều hành công nghệ tài chính Fintech để phù hợp với bối cảnh tại Việt Nam nhằm đem đến một khuôn khổ quy định cân bằng, cho phép sự đổi mới đồng thời bảo vệ người dùng cũng như ổn định tài chính.
Description: Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 11 (CITA-2022); Chủ đề: Kinh tế số; từ trang 461-470.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2343
ISSN: 978-604-84-6711-1
Appears in Collections:CITA 2022

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.