Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2651
Title: Ảnh hưởng của nhận thức độ tin cậy và nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của người tiêu dùng đến ý định mua hàng: Trường hợp đối với ngành thời trang tại Việt Nam
Other Titles: The Effect of Perceived Credibility and Perceived Corporate Social Responsibility of Consumer to Purchase Intention: A Study of Fashion Industry in Vietnam
Authors: Nguyễn, Thị Kiều Trang
Lê, Phước Thịnh
Lê, Thị Hương Trang
Keywords: Độ tin cậy được nhận thức
Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp
Lý thuyết hành vi dự định
Ý định mua hàng
Thời trang
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Series/Report no.: NCKHSV;
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định sự ảnh hưởng của Độ tin cậy được nhận thức và Nhận thức về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) của người tiêu dùng đến Ý định mua hàng thông qua trung gian là mô hình Lý thuyết hành vi dự định TPB đối với ngành thời trang. Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng bằng phần mềm SPSS và AMOS, dữ liệu từ 424 người tại Việt Nam. Kết quả cho thấy, Độ tin cậy được nhận thức và Nhận thức CSR có tác động dương đến các biến trung gian TPB, dẫn đến tác động lên Ý định mua hàng, trừ Độ tin cậy được nhận thức không tác động đến Chuẩn chủ quan. Hàm ý quản trị được đề xuất trên cơ sở kết quả nghiên cứu, với mục đích nâng cao hiệu quả thực hiện CSR và kinh doanh của doanh nghiệp
Description: Kỷ yếu Nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn năm học 2022-2023; trang 62-69.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2651
Appears in Collections:SV NCKH Năm học 2022-2023

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.