Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3309
Title: Vai trò điều tiết của yếu tố trực quan lên mối quan hệ giữa eWOM và ý định mua sản phẩm gia dụng điện tử - Bối cảnh hậu Covid 19 tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Kiều Trang
Vũ, Thị Quỳnh Anh
Keywords: Thương mại điện tử
Mua sắm trực tuyến
Việt Nam
Issue Date: May-2023
Publisher: Trường Đại học CNTT&Truyền thông Việt - Hàn
Description: Báo cáo tổng kết đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở; Mã số: ĐHVH-2022-09, 64 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3309
Appears in Collections:Cấp Trường

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.