Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3312
Title: Ảnh hưởng của hoạt động truyền thông kỹ thuật số đến hình ảnh và niềm tin thương hiệu giáo dục
Authors: Lê, Thị Hải Vân
Nguyễn, Ngọc Hòa
Lê, Phước Cửu Long
Keywords: Truyền thông kỹ thuật số
Hình ảnh
Niềm tin
Thương hiệu
Giáo dục
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Description: Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở, Mã số: ĐHVH-2022-06.; 127 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3312
Appears in Collections:Cấp Trường

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.