Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/759
Title: Giải pháp điểm danh sinh viên bằng nhận diện gương mặt với đặc trưng Haar-Like kết hợp thuật toán rừng ngẫu nhiên
Authors: Nguyễn, Thanh Hải
Trịnh, Thị Tuyết Lan
Trần, Bảo Toàn
Phan, Kim Yến Nhi
Trần, Thanh Điện
Nguyễn, Thái Nghe
Keywords: điểm danh
camera
khuôn mặt
Haar-like
integral Image
Issue Date: 2020
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Nghiên cứu này trình bày một cách tiếp cận trong việc phát hiện và nhận dạng khuôn mặt người để điểm danh sinh viên với dữ liệu đầu vào là ảnh chụp từ camera. Để giải quyết vấn đề này, cần giải quyết hai vấn đề chính là phát hiện khuôn mặt và điểm danh thông qua nhận diện khuôn mặt đồng thời kết nối với một hệ thống thông tin để cập nhật dữ liệu điểm danh, và kết xuất ra những báo cáo tổng hợp. Trong vấn đề đầu tiên cần giải quyết bốn bài toán là: xác định khuôn mặt, rút trích đặc trưng, huấn luyện mô hình nhận dạng và nhận dạng khuôn mặt. Đối với vấn đề còn lại là điểm danh thông qua khuôn mặt. Phương pháp xuyên suốt được sử dụng trong nghiên cứu này để giải quyết các bài toán đặt ra là phương pháp sử dụng đặc trưng Haarlike kết hợp với các mô hình máy học thông dụng. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả trong việc xác định vị trí khuôn mặt nghiên cứu đã sử dụng thêm công cụ Integral Image giúp việc tính toán các giá trị đặc trưng Haarlike nhanh hơn.
Description: Bài báo khoa học; từ trang 179-186
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/759
ISBN: 978-604-84-5517-0
Appears in Collections:CITA 2020

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.