Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1656
Title: Phân tích sự tác động của các nhân tố truyền thông marketing đến nhận biết thương hiệu Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn
Other Titles: Analyzing the impact of marketing communication elements on brand awareness of Korea - Vietnam Friendship Information Technolygy College
Authors: Trương, Thị Viên
Văn, Hùng Trọng
Keywords: truyền thông marketing
truyền thông thương hiệu
nhận biết thương hiệu
Issue Date: Nov-2017
Publisher: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Description: Chuyên đề Khoa học và Giáo dục – số 8; 11/2017; từ trang 60-69.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1656
ISBN: 978-604-80-2810-7
Appears in Collections:Chuyên đề Khoa học và Giáo dục - 08 (11/2017)

Files in This Item:

 Sign in to read



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.