Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2195
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng lặp lại của khách hàng trên Lazada
Other Titles: A Research on Factors Affecting Customers' Repurchase Intention on Lazada
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Huyền
Mai, Thị Thu Hòa
Nguyễn, Thị Kiều Trang
Keywords: Ý định mua lặp lại
Ý định mua hàng trên sàn thương mại điện tử
Ý định mua hàng lặp lại trên Lazada
Sự tiện lợi
Sự hài lòng
Sự tin cậy
Sự phiêu lưu
Khả năng tiết kiệm
Thông tin sản phẩm
Issue Date: Jun-2022
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng lặp lại của khách hàng trên Lazada. Nghiên cứu được thực hành với trình tự: Từ nghiên cu sơ bộ đến nghiên cứu chính thức. Trong giai đoạn nghiên cứu sơ bộ, phương pháp định tính là khảo sát với số lượng mẫu nhỏ (N=10) nhằm hiệu chỉnh, bổ sung cho bảng câu hỏi. Sau đó được thực hiện từ việc khảo sát ý kiến của 300 mẫu dựa trên bảng hỏi. dữ liệu thu thập được xử lý bởi phần mềm SPSS cho thấy các nhân tố quan trọng, bao gồm Sự tiện lợi, Sự hài lòng và Sự tin cậu ảnh hưởng phần lớn đến ý định mua hàng lặp lại trên Lazada. Bên cạnh những hạn chế còn tồn tại, các ứng dụng mang tính nghiên cứu và thực tiễn cũng được chỉ ra nhằm nhấn mạnh sự đóng góp của nghiên cứu này.
Description: Kỷ yếu Hội thảo Nghiên cứu khoa học của Sinh viên năm học 2021-2021; từ trang 105-111.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2195
Appears in Collections:SV NCKH Năm học 2021-2022

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.