Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2338
Title: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự hài lòng của người dân Đà Nẵng khi sử dụng dịch vụ đặt phòng online thông qua đại lý du lịch OTA
Authors: Văn, Hùng Trọng
Nguyễn, Thị Tuyết Vân
Võ, Thị Thanh Thảo
Keywords: Sự hài lòng
OTA
IS success model
Đà Nẵng
Issue Date: Jul-2022
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Nghiên cứu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân Đà Nẵng sử dụng dịch vụ đặt phòng khách sạn thông qua các đại lý du lịch (OTA). Kết quả khảo sát 309 khách hàng, số liệu được xử lí bằng các phần mềm SPSS 26 và AMOS 24 cho thấy các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với của người dân Đà Nẵng sử dụng dịch vụ đặt phòng khách sạn thông qua các đại lý du lịch (OTA) bao gồm: Chất luợng thông tin, Chất lượng dịch vụ, Chất lượng hệ thống, Lòng tin, Truyền miệng điện tử và Sự hài lòng của khách hàng. Nghiên cứu này góp phần giúp những đại lý du lịch OTA hiểu được mong đợi của người dân Đà Nẵng, từ đó đề xuất các biện pháp cải thiện dịch vụ để phục vụ cho khách hàng. Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên cơ sở lý thuyết IS success model (Mô hình công nghệ thành công). Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 2/2022 trong phạm vi thành phố Đà Nẵng.
Description: Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 11 (CITA-2022); Chủ đề: Kinh tế số; từ trang 407-417.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2338
ISSN: 978-604-84-6711-1
Appears in Collections:CITA 2022

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.