Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2340
Title: Ảnh hưởng của sự sẵn sàng thay đổi đến ý định sử dụng dịch vụ công nghệ tài chính của khách hàng cá nhân
Authors: Lê, Thị Minh Đức
Nguyễn, Linh Giang
Keywords: Công nghệ tài chính
FinTech
Sự sẵn sàng thay đổi
Ý định sử dụng dịch vụ
Issue Date: Jul-2022
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu các khía cạnh của phạm trù sự sẵn sàng thay đổi (readiness for change) và xác định vai trò của nó đối với ý định sử dụng (usage intention) dịch vụ FinTech của khách hàng cá nhân. Mô hình nghiên cứu được đề xuất kết hợp giữa mô hình lý thuyết hành vi hoạch định (Theory of Planned Behavior - TPB) và mô hình chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance Model - TAM) thường được dùng để giải thích hành vi của con người và việc áp dụng công nghệ mới. Kết quả xử lý dữ liệu bằng phần mềm SPSS và AMOS trên 478 phiếu khảo sát hợp lệ với các khách hàng cá nhân tại khu vực Thành phố Đà Nẵng cho thấy ý định sử dụng dịch vụ FinTech bị ảnh hưởng bởi sự sẵn sàng thay đổi của khách hàng cá nhân thông qua ảnh hưởng của sự hữu ích và tính dễ sử dụng cảm nhận về dịch vụ. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra hai tiền tố chính tạo nên sự sẵn sàng thay đổi là nhận thức năng lực và cảm xúc cá nhân đối với sự thay đổi. Dựa trên kết quả thu được, nhóm tác giả đưa ra một số hàm ý về mặt lý thuyết và thực tiễn nhằm nâng cao ý định sử dụng và khả năng tiếp nhận dịch vụ FinTech của khách hàng cá nhân.
Description: Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 11 (CITA-2022); Chủ đề: Kinh tế số; từ trang 428-439.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2340
ISSN: 978-604-84-6711-1
Appears in Collections:CITA 2022

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.