Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2650
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua ngẫu hứng của người tiêu dùng qua phát trực tiếp (Livestream) trên nền tảng Tiktok: Trường hợp tại Thành phố Đà Nẵng
Other Titles: The Researches on the Factors affect Consumer's Imlulse Purchase Via Livestream on TikTok: Case Study in Da Nang City
Authors: Võ, Thị Thanh Thảo
Dương, Thị Thanh Nhàn
Nguyễn, Thị Ý Nhi
Đào, Thị Thiên Kim
Phạm, Thị Hằng
Trần, Lê Tú Khanh
Keywords: Hành vi mua ngẫu hứng
Livestream
thương mại điện tử
Tiktok
thành phố Đà Nẵng
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Series/Report no.: NCKHSV;
Abstract: Nghiên cứu này xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua ngẫu hứng của người tiêu dùng qua phát trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội Tiktok. Dữ liệu được thu thập qua khảo sát các khách hàng đã từng mua hàng qua phát trực tiếp trên Tiktok đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Dựa trên lý thuyết TAM và mô hình SOR, mô hình nghiên cứu đề xuất gồm 8 giả thuyết liên quan đến hành vi mua ngẫu hứng. 404 mẫu khảo sát hợp lệ được thu thập đã đưa vào phân tích và đánh giá. Kết quả cho thấy, yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua ngẫu hứng của người tiêu dùng qua phát trực tiếp trên Tiktok tại thành phố Đà Nẵng bao gồm:(1) Cảm giác thích thú (2) Cảm nhận hữu ích . Trong đó, yếu tố ảnh hưởng đến cảm giác thích thú bao gồm: (1) Sự lôi cuốn của Streamer (2) Sự hấp dẫn về thị giác (3) Sự tương tác xã hội và các yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận hữu ích bảo gồm: (1) Sự phù hợp về giá (2) Nhận thức tính dễ sử dụng.
Description: Kỷ yếu Nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn năm học 2022-2023; trang 70-78.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2650
Appears in Collections:SV NCKH Năm học 2022-2023

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.