1. Bạn đọc là Cán bộ viên chức, Giảng viên và Sinh viên thuộc VKU sử dụng email có đuôi @vku.udn.vn để đăng ký sử dụng.
2. Bạn đọc ngoài trường có nhu cầu tham khảo về tài liệu trên Thư viện Tài nguyên số, vui lòng liên hệ qua email: lib@vku.udn.vn hoặc điện thoại: 0236.3962377 để được hỗ trợ.